About

จากวันนั้นถึงวันนี้

BSD จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “เว็บไซต์ขนาดเล็กที่รวบรวมแหล่งเนื้อหาฟุตบอล” เราได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ สังคมแห่งการแบ่งปัน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับเนื้อหาข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ท่ามกลางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ของเว็บไซต์เรา ทำให้หน่วยงานที่กำกับดูแลฟุตบอลต่างเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถพัฒนารูปแบบการรับส่งข้อมูล เนื้อหา ข่าวสาร ฟุตบอลต่างๆ ได้ดีขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า

เกี่ยวกับ bsd